Kjøpsbetingelser dinwifi.no

Vi ber om at du leser kjøpsbetingelsene nøye før du handler i nettbutikken. Dersom du kjøper eero-produkter, se punkt 4.

Når du handler i Eye Networks AS' nettbutikk (dinwifi.no) aksepterer du våre kjøpsbetingelser. For å kunne registrere deg som kunde på dinwifi.no, må du være 18 år eller eldre, og ha en folkeregistrert adresse i Norge.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i disse kjøpsbetingelsene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Partene

Selger er Eye Networks AS, Ryensvingen 2, 0680 Oslo, sales@eyenetworks.no, 22820880, og betegnes i det følgende som «Eye Networks» eller «selger».

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som «kjøper»/ «kjøperen».

2. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

Kunden betaler selv for frakt, fraktpris oppgis når du bestiller (før betaling) og i ordrebekreftelsen.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kunden fullfører kjøpet i handlekassen på dinwifi.no, og bestillingen sendes til Eye Networks. Ordrebekreftelse sendes pr. e-post til angitt e-postadresse, og er å anse som en del av avtalen mellom partene.

Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt, forbeholder Eye Networks seg retten til å kansellere hele eller deler av bestillingen. Kunden vil da få beskjed om dette, og mulighet til å endre eller kansellere bestillingen.

4. eero-produkter - særskilte vilkår

For eero-produkter gjelder særskilte vilkår for produktenes funksjonalitet, garanti og krav til kjøper for bruk av produktene. Vilkårene er gjengitt i dette punkt 5, og har forrang for andre bestemmelser i disse Kjøpsbetingelsene.

Det er eero LLC (et Amazon-selskap) som er produsenten av eero-produktene og leverer tilknyttede eero-tjenester. Kjøper må derfor opprette en brukerprofil hos enten eero eller Amazon, som knyttes til det aktuelle produktet.

For å opprette bruker, må kjøper godkjenne både vilkårene for tjenesten (Terms of Service), samt personvernerklæringen til eero for å kunne motta tjenester fra eero kalt “eero Secure”. eero Secure omfatter visse support-tjenester. Når kjøper oppretter en brukerkonto, inngår kjøper en avtale direkte med Amazon. Dette er nødvendig for at kjøper skal kunne benytte seg av eero-produktene og tilhørende tjenester.

Dersom kjøper velger å ikke opprette en bruker og koble produktet til denne, kan kjøper risikere at deler av eller all funksjonalitet knyttet til produktet er utilgjengelig.

Kjøperen vil automatisk bli tilknyttet abonnementet på eero Secure i ett år, som angitt i eero Terms of Service. Kjøperen vil få ett års kostnadsfri tilgang til denne tjenesten.  Ved utløpet av ettårsperioden vil abonnementet fornyes automatisk med mindre kunden sier opp 30 dager før utløpet av perioden. Dersom abonnementet ikke er sagt opp, vil abonnementet fornyes automatisk med ett år av gangen og oppsigelse kan først skje 30 dager før utløpet av hver ettårsperiode.

Kunden vil ved fornyelse bli fakturert årlig i henhold til prisene oppgitt ved kjøp.

Når kjøperen har et aktivt abonnement på eero Secure, vil Eye Networks fungere som kontaktpunkt for de tilknyttede supporttjenestene. Eye Networks fungerer da som en underleverandør til eero.

Kjøper kan avslutte abonnementet på eero Secure med Eye Networks som underleverandør ved å sende e-post til sales@eyenetworks.no. I så fall vil Eye Networks ikke lenger tilby support, og alle supporttjenester vil bli levert direkte av eero. 

Eye Networks AS anbefaler derfor at kjøper leser eeros vilkår for tjenesten, samt personvernerklæring før kjøp av eero-produktene:

5. Betaling i nettbutikken

Eye Networks AS bruker betalingsløsning fra Stripe. Du kan lese mer om Stripe i deres sluttbrukervilkår og personvernerklæring.

Kunden kan betale med Visa eller Mastercard, eller andre betalingsløsninger som tilbys via Stripe. 

Ordren din blir initiert så snart betalingen har gått gjennom. Merk at betalingsmottaker kan være oppført som Stripe.

6. Levering

Eye Networks AS bruker Posten som transportør, og har utlevering på postkontor og «Post i butikk» i hele Norge.

Normal leveringstid er 2-7 virkedager.

Alle våre sendinger kan spores gjennom Posten. Du vil også motta SMS med informasjon om forsendelsen, leveringstidspunkt og utleveringssted. Her vil du også kunne velge å få varen levert hjem til deg mot en ekstra avgift.

Hvis du ikke henter forsendelsen innen fastsatt tid, vil den bli returnert til Eye Networks AS, og du må betale en returavgift på kr 350,- inkl. MVA.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 7.

8. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter levering. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Melding om at kjøper vil benytte angreretten sendes:

  • per brev til Eye Networks AS, Ryensvingen 2, 0680 OSLO
  • via kontaktskjema på dinwifi.no
  • eller ved å fylle ut angreskjemaet og sende dette til oss per post eller e-post>

Du kan bruke angreskjema, men det er ikke obligatorisk. Vi sender skjemaet til deg på epost samtidig som vi sender varene dine fra lageret vårt. Har du behov for å få det tilsendt på nytt, ta kontakt med oss.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen sendes tilbake til Eye Networks uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker selv de direkte kostnadene ved å returnere varen, som er anslått til ca. 250 kr.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Eye Networks er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

9.1 OPPFYLLELSE

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

9.2 HEVING

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

9.3 ERSTATNING

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

10. 1 RETTING ELLER OMLEVERING

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

10.2 PRISAVSLAG

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

10.3 HEVING

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

11.1 OPPFYLLELSE

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

11.2 HEVING

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

11.3 RENTER VED FORSINKET BETALING/INKASSOGEBYR

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11.4 GEBYR VED UAVHENTEDE IKKE-FORSKUDDSBETALTE VARER

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12 Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Du kan lese vår  personvernerklæring her.

13 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.